Index for surnames beginning with S (Descendancy Pages)
[Salmaigne, Anna] - [Schwarz, Ludwig]

For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (NONE) Ü

[Salmaigne, Anna] - [Schwarz, Ludwig]
[Schwarz, Maria] - [Strasser, Johann Hubert]
[Strasser, Johann Wilhelm] - [Stübers, Maria Juliana]

Back to Main Page


Salmaigne, Anna (b. UNKNOWN - d. 01 MAR 1768) , (Heruers-Keysseler) , (Ploumen-Tossing)
Sangen, Andreas (b. ABT 1675 - d. 09 JUN 1704) , (Bonten-Peters)
Sartorius, Maria Elisabeth (b. ABT 1705) , (Bermbach-Nn) , (Fuchs-Nn) , (Niemes gen. Clasen-Nn)
Sattel, Living , (Adalhelm) , (Aelmans-Beckers) , (Arnold-Brötz) , (Arnulf) , (Bach) , (Balthes-Nn) , (Bauch) , (Bauch-Nn) , (Bauer-Nn) , (Bava-von Tours) , (Beck-Eberts) , (Bendel-Schuth) , (Bermbach-Nn) , (Bertolfi) , (Bertolfi) , (Bertrada-von Laon) , (Beyertz-Timmermanß) , (Bisschops-Knops) , (Bohnen-Gillessen) , (Bone-Staud) , (Bonten-Peters) , (Boonen-Robrechts) , (Born) , (Bouvier-Rompel) , (Brandts-Spiertz) , (Bremen-Cörver) , (Brewers-Olmans) , (Brochen-Corstgens) , (Brons-Cornips) , (Brötz-Schmidt) , (Busschops-Hoevels) , (Cardinaels-Noex) , (Charibert) , (Claßen-Deiken) , (Coenen-Wijnen) , (Colyn de Herle-Wimmer) , (Colyn de Herle-Wimmer) , (Corduweners-N.N) , (Corvers-Pricken) , (Coumans-Herpers) , (Cremer-Nn) , (Creutzen-Laven) , (Cuper-Pyschers) , (Cuper) , (Dautzenberg-Pelsers) , (de Bouxhmont-de Hoffroimont) , (de Cerfont-Nn) , (de grosoneux-Maroye) , (de Lohirville-Lambert) , (de Monty-Nn) , (de Poitou) , (de Sironval-de Sironval) , (der Gripen-Rolland) , (Dernbach-Nn) , (Deutzmann-Wirtz) , (Deutzmann-Wirtz) , (Edelbauer-Stecherin) , (Eisenbach) , (Eisenbach) , (Emmel-Nn) , (Englebert-Fraikin) , (Eysenbach-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Fasel-Sturm) , (Feinarts-Nn) , (Feinarts-Nn) , (Feygen-Nn) , (Feygen-Nn) , (Fraikin dit Fluchar-Nn) , (Franck-Hartmann) , (Fritz-Nn) , (Frohn-Thomes) , (Fuchs-Nn) , (Fuydener-Krebs) , (Fuydener-Krebs) , (Fuydener-Krebs) , (Fuydener-Krebs) , (Fuydener-Krebs) , (Gleichenstein-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Goebel-Jung) , (Goebel-Jung) , (Göbel-Nn) , (Hannot-Nn) , (Hansen-Pelsers) , (Hansen-Pelsers) , (Hansen-Pelsers) , (Hartmann-Nn) , (Havermanns-Nn) , (Havermanns-Nn) , (Henskens-Tribels) , (Heruers-Keysseler) , (Heruers-Keysseler) , (Heth-Weimer) , (Heuser) , (Heuts-Ubachs) , (Hinkel) , (Hinkel) , (Hoen-Kempen) , (Hoffmann-Nn) , (Holtzbach-Ludwig) , (Hupperts-Peukens) , (Jabichs-Van Diest) , (Jeha-Kuetjes) , (Jennekens-Tribels) , (Jordans) , (Jung-Wirstorffer) , (Kampf-Nn) , (Kappes) , (Kegeler-Nn) , (Kirn) , (Klepper-Schmidt) , (Kleuters-Soeren) , (Koch-Senft) , (Kockarts-Paulissen) , (Kreppel-Nn) , (Kreppel-Schmidt) , (Langenbach-Nn) , (Langenbach-Nn) , (le Faurea) , (le Mangon) , (Leijen-Vaerjans alias Doelen) , (Lemmens-Leunis) , (Lennerts-Winckelmans) , (Leufkens-Moers) , (Leufkens-Moers) , (Leufkens-Moers) , (Liutwin) , (Ludwig) , (Maurerin-Huber) , (May) , (May-Pfeiffer) , (Meessen-van Wersch) , (Meisen) , (Melcops-Zillings) , (Melcops-Zillings) , (Meudt-Nn) , (Meuth-Ullrich) , (Meyers) , (Mohr) , (Morthanin-Zacharias) , (Müller-Schäfer) , (Neu-Schmidt) , (Neu-Wittheyer) , (New-Nn) , (Niemes gen. Clasen-Nn) , (Nink-Nn) , (Nn-Schneider) , (Nn-Thijssen) , (Nn-Walth) , (Nn-Türck) , (Nn-Schull) , (Nn-Rauch) , (Nn-Weller) , (Nn-Schneider) , (Nn) , (Nn-Pful) , (Nn-Wenz) , (Nn-Pfeiffer) , (Nn-Wenz) , (Nn-Wenz) , (Nn-Staudt) , (Nn-Smets) , (Nn-von Sinsteden) , (Nn-von Sinsteden) , (Offermans-Straelen) , (Ossen) , (Papperts-Waeterschap) , (Pauli) , (Peters) , (Pfeiffer-Wulters) , (Pfeiffer) , (Ploumen-Tossing) , (Rameckers) , (Rodeln-Roßbecher) , (Roemkens-Wevers) , (Roemkens-Wevers) , (Römkens-Römkens) , (Römkens-Römkens) , (Römkens-Römkens) , (Ruland-Winckens) , (Schauff) , (Schauff) , (Schauff) , (Schmitt) , (Schuls-Wetzeler) , (Schuls) , (Schwarz-Wirsdorfer) , (Senft-Wolf) , (Steinebach) , (Straten) , (Stueber) , (van Breijenraedt) , (von Hambruck) , (von Hambruck) , (von Hambruck) , (von Hennegau-von Roucy) , (von Hoynkirchen) , (von Hoynkirchen) , (von Ivrea-von Macon) , (von Landen) , (von Orléans-Waldrat) , (von Rath) , (von Rath) , (von Rath) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (Vorne) , (Vorne) , (Wagner) , (Wallenborn-Weiss) , (Weber) , (Wirsdorffer) , (Zeiß) , (Zeller gen. van Meer) , (Zeller gen. van Meer) , (Zeller gen. van Meer)
Sattel, Living , (Adalhelm) , (Aelmans-Beckers) , (Arnold-Brötz) , (Arnulf) , (Bach) , (Balthes-Nn) , (Bauch) , (Bauch-Nn) , (Bauer-Nn) , (Bava-von Tours) , (Beck-Eberts) , (Bendel-Schuth) , (Bermbach-Nn) , (Bertolfi) , (Bertolfi) , (Bertrada-von Laon) , (Beyertz-Timmermanß) , (Bisschops-Knops) , (Bohnen-Gillessen) , (Bone-Staud) , (Bonten-Peters) , (Boonen-Robrechts) , (Born) , (Bouvier-Rompel) , (Brandts-Spiertz) , (Bremen-Cörver) , (Brewers-Olmans) , (Brochen-Corstgens) , (Brons-Cornips) , (Brötz-Schmidt) , (Busschops-Hoevels) , (Cardinaels-Noex) , (Charibert) , (Claßen-Deiken) , (Coenen-Wijnen) , (Colyn de Herle-Wimmer) , (Colyn de Herle-Wimmer) , (Corduweners-N.N) , (Corvers-Pricken) , (Coumans-Herpers) , (Cremer-Nn) , (Creutzen-Laven) , (Cuper-Pyschers) , (Cuper) , (Dautzenberg-Pelsers) , (de Bouxhmont-de Hoffroimont) , (de Cerfont-Nn) , (de grosoneux-Maroye) , (de Lohirville-Lambert) , (de Monty-Nn) , (de Poitou) , (de Sironval-de Sironval) , (der Gripen-Rolland) , (Dernbach-Nn) , (Deutzmann-Wirtz) , (Deutzmann-Wirtz) , (Edelbauer-Stecherin) , (Eisenbach) , (Eisenbach) , (Emmel-Nn) , (Englebert-Fraikin) , (Eysenbach-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Fasel-Sturm) , (Feinarts-Nn) , (Feinarts-Nn) , (Feygen-Nn) , (Feygen-Nn) , (Fraikin dit Fluchar-Nn) , (Franck-Hartmann) , (Fritz-Nn) , (Frohn-Thomes) , (Fuchs-Nn) , (Fuydener-Krebs) , (Fuydener-Krebs) , (Fuydener-Krebs) , (Fuydener-Krebs) , (Fuydener-Krebs) , (Gleichenstein-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Goebel-Jung) , (Goebel-Jung) , (Göbel-Nn) , (Hannot-Nn) , (Hansen-Pelsers) , (Hansen-Pelsers) , (Hansen-Pelsers) , (Hartmann-Nn) , (Havermanns-Nn) , (Havermanns-Nn) , (Henskens-Tribels) , (Heruers-Keysseler) , (Heruers-Keysseler) , (Heth-Weimer) , (Heuser) , (Heuts-Ubachs) , (Hinkel) , (Hinkel) , (Hoen-Kempen) , (Hoffmann-Nn) , (Holtzbach-Ludwig) , (Hupperts-Peukens) , (Jabichs-Van Diest) , (Jeha-Kuetjes) , (Jennekens-Tribels) , (Jordans) , (Jung-Wirstorffer) , (Kampf-Nn) , (Kappes) , (Kegeler-Nn) , (Kirn) , (Klepper-Schmidt) , (Kleuters-Soeren) , (Koch-Senft) , (Kockarts-Paulissen) , (Kreppel-Nn) , (Kreppel-Schmidt) , (Langenbach-Nn) , (Langenbach-Nn) , (le Faurea) , (le Mangon) , (Leijen-Vaerjans alias Doelen) , (Lemmens-Leunis) , (Lennerts-Winckelmans) , (Leufkens-Moers) , (Leufkens-Moers) , (Leufkens-Moers) , (Liutwin) , (Ludwig) , (Maurerin-Huber) , (May) , (May-Pfeiffer) , (Meessen-van Wersch) , (Meisen) , (Melcops-Zillings) , (Melcops-Zillings) , (Meudt-Nn) , (Meuth-Ullrich) , (Meyers) , (Mohr) , (Morthanin-Zacharias) , (Müller-Schäfer) , (Neu-Schmidt) , (Neu-Wittheyer) , (New-Nn) , (Niemes gen. Clasen-Nn) , (Nink-Nn) , (Nn-Schneider) , (Nn-Thijssen) , (Nn-Walth) , (Nn-Türck) , (Nn-Schull) , (Nn-Rauch) , (Nn-Weller) , (Nn-Schneider) , (Nn) , (Nn-Pful) , (Nn-Wenz) , (Nn-Pfeiffer) , (Nn-Wenz) , (Nn-Wenz) , (Nn-Staudt) , (Nn-Smets) , (Nn-von Sinsteden) , (Nn-von Sinsteden) , (Offermans-Straelen) , (Ossen) , (Papperts-Waeterschap) , (Pauli) , (Peters) , (Pfeiffer-Wulters) , (Pfeiffer) , (Ploumen-Tossing) , (Rameckers) , (Rodeln-Roßbecher) , (Roemkens-Wevers) , (Roemkens-Wevers) , (Römkens-Römkens) , (Römkens-Römkens) , (Römkens-Römkens) , (Ruland-Winckens) , (Schauff) , (Schauff) , (Schauff) , (Schmitt) , (Schuls-Wetzeler) , (Schuls) , (Schwarz-Wirsdorfer) , (Senft-Wolf) , (Steinebach) , (Straten) , (Stueber) , (van Breijenraedt) , (von Hambruck) , (von Hambruck) , (von Hambruck) , (von Hennegau-von Roucy) , (von Hoynkirchen) , (von Hoynkirchen) , (von Ivrea-von Macon) , (von Landen) , (von Orléans-Waldrat) , (von Rath) , (von Rath) , (von Rath) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (Vorne) , (Vorne) , (Wagner) , (Wallenborn-Weiss) , (Weber) , (Wirsdorffer) , (Zeiß) , (Zeller gen. van Meer) , (Zeller gen. van Meer) , (Zeller gen. van Meer)
Sattel, Living , (Adalhelm) , (Aelmans-Beckers) , (Arnold-Brötz) , (Arnulf) , (Bach) , (Balthes-Nn) , (Bauch) , (Bauch-Nn) , (Bauer-Nn) , (Bava-von Tours) , (Beck-Eberts) , (Bendel-Schuth) , (Bermbach-Nn) , (Bertolfi) , (Bertolfi) , (Bertrada-von Laon) , (Beyertz-Timmermanß) , (Bisschops-Knops) , (Bohnen-Gillessen) , (Bone-Staud) , (Bonten-Peters) , (Boonen-Robrechts) , (Born) , (Bouvier-Rompel) , (Brandts-Spiertz) , (Bremen-Cörver) , (Brewers-Olmans) , (Brochen-Corstgens) , (Brons-Cornips) , (Brötz-Schmidt) , (Busschops-Hoevels) , (Cardinaels-Noex) , (Charibert) , (Claßen-Deiken) , (Coenen-Wijnen) , (Colyn de Herle-Wimmer) , (Colyn de Herle-Wimmer) , (Corduweners-N.N) , (Corvers-Pricken) , (Coumans-Herpers) , (Cremer-Nn) , (Creutzen-Laven) , (Cuper-Pyschers) , (Cuper) , (Dautzenberg-Pelsers) , (de Bouxhmont-de Hoffroimont) , (de Cerfont-Nn) , (de grosoneux-Maroye) , (de Lohirville-Lambert) , (de Monty-Nn) , (de Poitou) , (de Sironval-de Sironval) , (der Gripen-Rolland) , (Dernbach-Nn) , (Deutzmann-Wirtz) , (Deutzmann-Wirtz) , (Edelbauer-Stecherin) , (Eisenbach) , (Eisenbach) , (Emmel-Nn) , (Englebert-Fraikin) , (Eysenbach-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Fasel-Sturm) , (Feinarts-Nn) , (Feinarts-Nn) , (Feygen-Nn) , (Feygen-Nn) , (Fraikin dit Fluchar-Nn) , (Franck-Hartmann) , (Fritz-Nn) , (Frohn-Thomes) , (Fuchs-Nn) , (Fuydener-Krebs) , (Fuydener-Krebs) , (Fuydener-Krebs) , (Fuydener-Krebs) , (Fuydener-Krebs) , (Gleichenstein-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Goebel-Jung) , (Goebel-Jung) , (Göbel-Nn) , (Hannot-Nn) , (Hansen-Pelsers) , (Hansen-Pelsers) , (Hansen-Pelsers) , (Hartmann-Nn) , (Havermanns-Nn) , (Havermanns-Nn) , (Henskens-Tribels) , (Heruers-Keysseler) , (Heruers-Keysseler) , (Heth-Weimer) , (Heuser) , (Heuts-Ubachs) , (Hinkel) , (Hinkel) , (Hoen-Kempen) , (Hoffmann-Nn) , (Holtzbach-Ludwig) , (Hupperts-Peukens) , (Jabichs-Van Diest) , (Jeha-Kuetjes) , (Jennekens-Tribels) , (Jordans) , (Jung-Wirstorffer) , (Kampf-Nn) , (Kappes) , (Kegeler-Nn) , (Kirn) , (Klepper-Schmidt) , (Kleuters-Soeren) , (Koch-Senft) , (Kockarts-Paulissen) , (Kreppel-Nn) , (Kreppel-Schmidt) , (Langenbach-Nn) , (Langenbach-Nn) , (le Faurea) , (le Mangon) , (Leijen-Vaerjans alias Doelen) , (Lemmens-Leunis) , (Lennerts-Winckelmans) , (Leufkens-Moers) , (Leufkens-Moers) , (Leufkens-Moers) , (Liutwin) , (Ludwig) , (Maurerin-Huber) , (May) , (May-Pfeiffer) , (Meessen-van Wersch) , (Meisen) , (Melcops-Zillings) , (Melcops-Zillings) , (Meudt-Nn) , (Meuth-Ullrich) , (Meyers) , (Mohr) , (Morthanin-Zacharias) , (Müller-Schäfer) , (Neu-Schmidt) , (Neu-Wittheyer) , (New-Nn) , (Niemes gen. Clasen-Nn) , (Nink-Nn) , (Nn-Schneider) , (Nn-Thijssen) , (Nn-Walth) , (Nn-Türck) , (Nn-Schull) , (Nn-Rauch) , (Nn-Weller) , (Nn-Schneider) , (Nn) , (Nn-Pful) , (Nn-Wenz) , (Nn-Pfeiffer) , (Nn-Wenz) , (Nn-Wenz) , (Nn-Staudt) , (Nn-Smets) , (Nn-von Sinsteden) , (Nn-von Sinsteden) , (Offermans-Straelen) , (Ossen) , (Papperts-Waeterschap) , (Pauli) , (Peters) , (Pfeiffer-Wulters) , (Pfeiffer) , (Ploumen-Tossing) , (Rameckers) , (Rodeln-Roßbecher) , (Roemkens-Wevers) , (Roemkens-Wevers) , (Römkens-Römkens) , (Römkens-Römkens) , (Römkens-Römkens) , (Ruland-Winckens) , (Schauff) , (Schauff) , (Schauff) , (Schmitt) , (Schuls-Wetzeler) , (Schuls) , (Schwarz-Wirsdorfer) , (Senft-Wolf) , (Steinebach) , (Straten) , (Stueber) , (van Breijenraedt) , (von Hambruck) , (von Hambruck) , (von Hambruck) , (von Hennegau-von Roucy) , (von Hoynkirchen) , (von Hoynkirchen) , (von Ivrea-von Macon) , (von Landen) , (von Orléans-Waldrat) , (von Rath) , (von Rath) , (von Rath) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (Vorne) , (Vorne) , (Wagner) , (Wallenborn-Weiss) , (Weber) , (Wirsdorffer) , (Zeiß) , (Zeller gen. van Meer) , (Zeller gen. van Meer) , (Zeller gen. van Meer)
Savelsberg, Maria Agnes , (Beckers-Dortant) , (Haas-Hanssen)
Schaaf, Anna Maria (b. 13 APR 1811 - d. BEF 1839) , (Beck-Eberts) , (Dahlem-Schaaf)
Schaaf, Christ (b. 04 MAY 1780 - d. 23 FEB 1814) , (Dahlem-Schaaf)
Schaaf, Johannes , (Nn-Schneider) , (Nn-Weller)
Schaaffrath, Bertha (b. 21 MAY 1848) , (Gruemmer-Horbach) , (Lennerts-Winckelmans) , (Merkelbach-Schaffrath) , (Ruland-Winckens)
Schaefer, Margaretha (b. 18 FEB 1830 - d. 04 OCT 1894) , (Balder) , (Herre-Remling) , (Morthanin-Zacharias)
Schaeks, Maria , (Adalhelm) , (Arnulf) , (Bava-von Tours) , (Bertrada-von Laon) , (Bisschops-Knops) , (Brewers-Olmans) , (Brons-Cornips) , (Cardinaels-Noex) , (Charibert) , (de Bouxhmont-de Hoffroimont) , (de Cerfont-Nn) , (de grosoneux-Maroye) , (de Lohirville-Lambert) , (de Monty-Nn) , (de Poitou) , (de Sironval-de Sironval) , (Englebert-Fraikin) , (Fraikin dit Fluchar-Nn) , (Hannot-Nn) , (Heruers-Keysseler) , (Heruers-Keysseler) , (Heuts-Ubachs) , (Hupperts-Peukens) , (Kleuters-Soeren) , (Kockarts-Paulissen) , (le Faurea) , (le Mangon) , (Lemmens-Leunis) , (Liutwin) , (Meessen-van Wersch) , (Offermans-Straelen) , (Pelzer-Smeets) , (Ploumen-Tossing) , (Schuls) , (von Hennegau-von Roucy) , (von Ivrea-von Macon) , (von Landen) , (von Orléans-Waldrat)
Schaffrath, Peter Joseph , (Merkelbach-Schaffrath)
Schauer, Maria Sibilla , (Ruland-Winckens)
Schauff, Daem (b. ABT 1460) , (Schauff)
Schauff, Diederich (b. 1500 - d. 1565) , (Schauff)
Schauffs, Maria (b. ABT 1490 - d. 22 MAY 1527) , (Schauff) , (von Hambruck)
Scheepers, Christina Maria (b. ABT 1924 - d. 23 MAY 1928) , (Bremen-Cörver) , (Creutzen-Laven) , (Frohn-Thomes) , (Küfen-Prickarz) , (Lennerts-Winckelmans) , (Ruland-Winckens)
Scheepers, Josefine (b. UNKNOWN) , (Bremen-Cörver) , (Creutzen-Laven) , (Frohn-Thomes) , (Küfen-Prickarz) , (Lennerts-Winckelmans) , (Ruland-Winckens)
Scheepers, Maria , (Bremen-Cörver) , (Creutzen-Laven) , (Frohn-Thomes) , (Küfen-Prickarz) , (Lennerts-Winckelmans) , (Ruland-Winckens)
Scheepers, Wilhelm (b. 29 MAY 1895 - d. 08 DEC 1972) , (Bremen-Cörver) , (Creutzen-Laven) , (Frohn-Thomes) , (Küfen-Prickarz) , (Lennerts-Winckelmans) , (Ruland-Winckens)
Scheeren, Maria Eva , (Ruland-Winckens)
Scheffer, Katharina , (Bone-Nn) , (Eller-Scheffler) , (Eppelmann-Nn) , (Helling) , (Nn-von Lorich) , (Nn-von Steinbach zu Ellar) , (Nn-Sprikast) , (Nn-Staudt) , (Rodeln-Roßbecher) , (Scherre von Waldmannshausen)
Scheffer, Margarethe , (Schmitt)
Scheffler, Emmerich , (Eller-Scheffler)
Schenk, Bernhard Wilhelm (b. 30 AUG 1927 - d. 23 SEP 1966) , (Arnold-Brötz) , (Bach) , (Balthes-Nn) , (Bauch) , (Bauch-Nn) , (Bauer-Nn) , (Beck-Eberts) , (Bendel-Schuth) , (Bermbach-Nn) , (Bohnef-Weissmann) , (Bohner-Bruttlerin) , (Bone-Staud) , (Boonen-Robrechts) , (Born) , (Bouvier-Rompel) , (Brötz-Schmidt) , (Dernbach-Nn) , (Edelbauer-Stecherin) , (Eisenbach) , (Eisenbach) , (Emmel-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Fasel-Sturm) , (Feygen-Nn) , (Feygen-Nn) , (Franck-Hartmann) , (Fritz-Nn) , (Fuchs-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Goebel-Jung) , (Goebel-Jung) , (Göbel-Nn) , (Hartmann-Nn) , (Hartmann-Wagenbach) , (Hasenfratz-Häusle) , (Heth-Weimer) , (Heuser) , (Hinkel) , (Hinkel) , (Hoffmann-Nn) , (Holtzbach-Ludwig) , (Jung-Wirstorffer) , (Kampf-Nn) , (Kegeler-Nn) , (Kirn) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft) , (Kreppel-Nn) , (Kreppel-Schmidt) , (Langenbach-Nn) , (Langenbach-Nn) , (Ludwig) , (Maurerin-Huber) , (May) , (May-Pfeiffer) , (Meudt-Nn) , (Meuth-Ullrich) , (Morthanin-Zacharias) , (Müller-Schäfer) , (Neu-Schmidt) , (Neu-Wittheyer) , (New-Nn) , (Niemes gen. Clasen-Nn) , (Nink-Nn) , (Nn-Schneider) , (Nn-Walth) , (Nn-Türck) , (Nn-Rauch) , (Nn-Weller) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Nn-Wenz) , (Nn-Pfeiffer) , (Nn-Wenz) , (Nn-Wenz) , (Nn-Staudt) , (Pauli) , (Pauli-Schenk) , (Pfeiffer) , (Rodeln-Roßbecher) , (Schmitt) , (Schönberger-Stoffel) , (Schwarz-Wirsdorfer) , (Senft-Wolf) , (Steinebach) , (Stueber) , (Wagner) , (Weber) , (Wirsdorffer) , (Zeiß)
Schenk, Franz Anton (b. 14 MAR 1929 - d. 27 JUN 2003) , (Bohnef-Weissmann) , (Bohner-Bruttlerin) , (Hartmann-Wagenbach) , (Hasenfratz-Häusle) , (Pauli-Schenk) , (Schönberger-Stoffel)
Schenk, Jakob , (Pauli-Schenk)
Schenk, Johann (b. 07 SEP 1852 - d. 27 APR 1931) , (Hartmann-Wagenbach) , (Pauli-Schenk)
Schenk, Johann (b. 09 FEB 1889) , (Hartmann-Wagenbach) , (Pauli-Schenk)
Schenk, Josef Peter (b. 16 DEC 1892 - d. 06 OCT 1965) , (Bohnef-Weissmann) , (Bohner-Bruttlerin) , (Hartmann-Wagenbach) , (Hasenfratz-Häusle) , (Pauli-Schenk) , (Schönberger-Stoffel)
Schenk, Karl Borromäus (b. 05 NOV 1930 - d. 09 MAY 1931) , (Bohnef-Weissmann) , (Bohner-Bruttlerin) , (Hartmann-Wagenbach) , (Hasenfratz-Häusle) , (Pauli-Schenk) , (Schönberger-Stoffel)
Schenk, Katharina Margarethe (b. 22 FEB 1902 - d. 26 NOV 1922) , (Hartmann-Wagenbach) , (Pauli-Schenk)
Schenk, Living , (Aldahondo-Alponte) , (Arnold-Brötz) , (Bach) , (Balthes-Nn) , (Bauch) , (Bauch-Nn) , (Bauer-Nn) , (Beck-Eberts) , (Bendel-Schuth) , (Bermbach-Nn) , (Bohnef-Weissmann) , (Bohner-Bruttlerin) , (Bone-Staud) , (Boonen-Robrechts) , (Born) , (Bouvier-Rompel) , (Brötz-Schmidt) , (Dernbach-Nn) , (Edelbauer-Stecherin) , (Eisenbach) , (Eisenbach) , (Emmel-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Fasel-Sturm) , (Feygen-Nn) , (Feygen-Nn) , (Franck-Hartmann) , (Fritz-Nn) , (Fuchs-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Goebel-Jung) , (Goebel-Jung) , (Göbel-Nn) , (Hartmann-Nn) , (Hartmann-Wagenbach) , (Hasenfratz-Häusle) , (Heth-Weimer) , (Heuser) , (Hinkel) , (Hinkel) , (Hoffmann-Nn) , (Holtzbach-Ludwig) , (Jung-Wirstorffer) , (Kampf-Nn) , (Kegeler-Nn) , (Kirn) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft) , (Kreppel-Nn) , (Kreppel-Schmidt) , (Langenbach-Nn) , (Langenbach-Nn) , (Ludwig) , (Maurerin-Huber) , (May) , (May-Pfeiffer) , (Meudt-Nn) , (Meuth-Ullrich) , (Morthanin-Zacharias) , (Müller-Schäfer) , (Neu-Schmidt) , (Neu-Wittheyer) , (New-Nn) , (Niemes gen. Clasen-Nn) , (Nink-Nn) , (Nn-Schneider) , (Nn-Walth) , (Nn-Türck) , (Nn-Rauch) , (Nn-Weller) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Nn-Wenz) , (Nn-Pfeiffer) , (Nn-Wenz) , (Nn-Wenz) , (Nn-Staudt) , (Pauli) , (Pauli-Schenk) , (Pfeiffer) , (Rodeln-Roßbecher) , (Schmitt) , (Schönberger-Stoffel) , (Schwarz-Wirsdorfer) , (Senft-Wolf) , (Steinebach) , (Stueber) , (Wagner) , (Weber) , (Wirsdorffer) , (Zeiß)
Schenk, Living , (Aldahondo-Alponte) , (Arnold-Brötz) , (Bach) , (Balthes-Nn) , (Bauch) , (Bauch-Nn) , (Bauer-Nn) , (Beck-Eberts) , (Bendel-Schuth) , (Bermbach-Nn) , (Bohnef-Weissmann) , (Bohner-Bruttlerin) , (Bone-Staud) , (Boonen-Robrechts) , (Born) , (Bouvier-Rompel) , (Brötz-Schmidt) , (Dernbach-Nn) , (Edelbauer-Stecherin) , (Eisenbach) , (Eisenbach) , (Emmel-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Fasel-Sturm) , (Feygen-Nn) , (Feygen-Nn) , (Franck-Hartmann) , (Fritz-Nn) , (Fuchs-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Goebel-Jung) , (Goebel-Jung) , (Göbel-Nn) , (Hartmann-Nn) , (Hartmann-Wagenbach) , (Hasenfratz-Häusle) , (Heth-Weimer) , (Heuser) , (Hinkel) , (Hinkel) , (Hoffmann-Nn) , (Holtzbach-Ludwig) , (Jung-Wirstorffer) , (Kampf-Nn) , (Kegeler-Nn) , (Kirn) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft) , (Kreppel-Nn) , (Kreppel-Schmidt) , (Langenbach-Nn) , (Langenbach-Nn) , (Ludwig) , (Maurerin-Huber) , (May) , (May-Pfeiffer) , (Meudt-Nn) , (Meuth-Ullrich) , (Morthanin-Zacharias) , (Müller-Schäfer) , (Neu-Schmidt) , (Neu-Wittheyer) , (New-Nn) , (Niemes gen. Clasen-Nn) , (Nink-Nn) , (Nn-Schneider) , (Nn-Walth) , (Nn-Türck) , (Nn-Rauch) , (Nn-Weller) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Nn-Wenz) , (Nn-Pfeiffer) , (Nn-Wenz) , (Nn-Wenz) , (Nn-Staudt) , (Pauli) , (Pauli-Schenk) , (Pfeiffer) , (Rodeln-Roßbecher) , (Schmitt) , (Schönberger-Stoffel) , (Schwarz-Wirsdorfer) , (Senft-Wolf) , (Steinebach) , (Stueber) , (Wagner) , (Weber) , (Wirsdorffer) , (Zeiß)
Schenk, Living , (Arnold-Brötz) , (Bach) , (Balthes-Nn) , (Bauch) , (Bauch-Nn) , (Bauer-Nn) , (Beck-Eberts) , (Bendel-Schuth) , (Bermbach-Nn) , (Bohnef-Weissmann) , (Bohner-Bruttlerin) , (Bone-Staud) , (Boonen-Robrechts) , (Born) , (Bouvier-Rompel) , (Brötz-Schmidt) , (Dernbach-Nn) , (Edelbauer-Stecherin) , (Eisenbach) , (Eisenbach) , (Emmel-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Fasel-Sturm) , (Feygen-Nn) , (Feygen-Nn) , (Franck-Hartmann) , (Fritz-Nn) , (Fuchs-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Goebel-Jung) , (Goebel-Jung) , (Göbel-Nn) , (Hartmann-Nn) , (Hartmann-Wagenbach) , (Hasenfratz-Häusle) , (Heth-Weimer) , (Heuser) , (Hinkel) , (Hinkel) , (Hoffmann-Nn) , (Holtzbach-Ludwig) , (Jung-Wirstorffer) , (Kampf-Nn) , (Kegeler-Nn) , (Kirn) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft) , (Kreppel-Nn) , (Kreppel-Schmidt) , (Langenbach-Nn) , (Langenbach-Nn) , (Ludwig) , (Maurerin-Huber) , (May) , (May-Pfeiffer) , (Meudt-Nn) , (Meuth-Ullrich) , (Morthanin-Zacharias) , (Müller-Schäfer) , (Neu-Schmidt) , (Neu-Wittheyer) , (New-Nn) , (Niemes gen. Clasen-Nn) , (Nink-Nn) , (Nn-Schneider) , (Nn-Walth) , (Nn-Türck) , (Nn-Rauch) , (Nn-Weller) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Nn-Wenz) , (Nn-Pfeiffer) , (Nn-Wenz) , (Nn-Wenz) , (Nn-Staudt) , (Pauli) , (Pauli-Schenk) , (Pfeiffer) , (Rodeln-Roßbecher) , (Schmitt) , (Schönberger-Stoffel) , (Schwarz-Wirsdorfer) , (Senft-Wolf) , (Steinebach) , (Stueber) , (Wagner) , (Weber) , (Wirsdorffer) , (Zeiß)
Schenk, Living , (Arnold-Brötz) , (Bach) , (Balthes-Nn) , (Bauch) , (Bauch-Nn) , (Bauer-Nn) , (Beck-Eberts) , (Bendel-Schuth) , (Bermbach-Nn) , (Bohnef-Weissmann) , (Bohner-Bruttlerin) , (Bone-Staud) , (Boonen-Robrechts) , (Born) , (Bouvier-Rompel) , (Brötz-Schmidt) , (Dernbach-Nn) , (Edelbauer-Stecherin) , (Eisenbach) , (Eisenbach) , (Emmel-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Fasel-Sturm) , (Feygen-Nn) , (Feygen-Nn) , (Franck-Hartmann) , (Fritz-Nn) , (Fuchs-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Goebel-Jung) , (Goebel-Jung) , (Göbel-Nn) , (Hartmann-Nn) , (Hartmann-Wagenbach) , (Hasenfratz-Häusle) , (Heth-Weimer) , (Heuser) , (Hinkel) , (Hinkel) , (Hoffmann-Nn) , (Holtzbach-Ludwig) , (Jung-Wirstorffer) , (Kampf-Nn) , (Kegeler-Nn) , (Kirn) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft) , (Kreppel-Nn) , (Kreppel-Schmidt) , (Langenbach-Nn) , (Langenbach-Nn) , (Ludwig) , (Maurerin-Huber) , (May) , (May-Pfeiffer) , (Meudt-Nn) , (Meuth-Ullrich) , (Morthanin-Zacharias) , (Müller-Schäfer) , (Neu-Schmidt) , (Neu-Wittheyer) , (New-Nn) , (Niemes gen. Clasen-Nn) , (Nink-Nn) , (Nn-Schneider) , (Nn-Walth) , (Nn-Türck) , (Nn-Rauch) , (Nn-Weller) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Nn-Wenz) , (Nn-Pfeiffer) , (Nn-Wenz) , (Nn-Wenz) , (Nn-Staudt) , (Pauli) , (Pauli-Schenk) , (Pfeiffer) , (Rodeln-Roßbecher) , (Schmitt) , (Schönberger-Stoffel) , (Schwarz-Wirsdorfer) , (Senft-Wolf) , (Steinebach) , (Stueber) , (Wagner) , (Weber) , (Wirsdorffer) , (Zeiß)
Schenk, Living , (Aldahondo-Alponte) , (Arnold-Brötz) , (Bach) , (Balthes-Nn) , (Bauch) , (Bauch-Nn) , (Bauer-Nn) , (Beck-Eberts) , (Bendel-Schuth) , (Bermbach-Nn) , (Bohnef-Weissmann) , (Bohner-Bruttlerin) , (Bone-Staud) , (Boonen-Robrechts) , (Born) , (Bouvier-Rompel) , (Brötz-Schmidt) , (Dernbach-Nn) , (Edelbauer-Stecherin) , (Eisenbach) , (Eisenbach) , (Emmel-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Fasel-Sturm) , (Feygen-Nn) , (Feygen-Nn) , (Franck-Hartmann) , (Fritz-Nn) , (Fuchs-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Goebel-Jung) , (Goebel-Jung) , (Göbel-Nn) , (Hartmann-Nn) , (Hartmann-Wagenbach) , (Hasenfratz-Häusle) , (Heth-Weimer) , (Heuser) , (Hinkel) , (Hinkel) , (Hoffmann-Nn) , (Holtzbach-Ludwig) , (Jung-Wirstorffer) , (Kampf-Nn) , (Kegeler-Nn) , (Kirn) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft) , (Kreppel-Nn) , (Kreppel-Schmidt) , (Langenbach-Nn) , (Langenbach-Nn) , (Ludwig) , (Maurerin-Huber) , (May) , (May-Pfeiffer) , (Meudt-Nn) , (Meuth-Ullrich) , (Morthanin-Zacharias) , (Müller-Schäfer) , (Neu-Schmidt) , (Neu-Wittheyer) , (New-Nn) , (Niemes gen. Clasen-Nn) , (Nink-Nn) , (Nn-Schneider) , (Nn-Walth) , (Nn-Türck) , (Nn-Rauch) , (Nn-Weller) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Nn-Wenz) , (Nn-Pfeiffer) , (Nn-Wenz) , (Nn-Wenz) , (Nn-Staudt) , (Pauli) , (Pauli-Schenk) , (Pfeiffer) , (Rodeln-Roßbecher) , (Schmitt) , (Schönberger-Stoffel) , (Schwarz-Wirsdorfer) , (Senft-Wolf) , (Steinebach) , (Stueber) , (Wagner) , (Weber) , (Wirsdorffer) , (Zeiß)
Schenk, Marianne Berta (b. 13 FEB 1924 - d. 02 AUG 1948) , (Bohnef-Weissmann) , (Bohner-Bruttlerin) , (Hartmann-Wagenbach) , (Hasenfratz-Häusle) , (Pauli-Schenk) , (Schönberger-Stoffel)
Schenk, Rudolf (b. 15 NOV 1887 - d. 22 NOV 1887) , (Hartmann-Wagenbach) , (Pauli-Schenk)
Schenk, Wilhelm (b. 26 APR 1890 - d. 03 JUL 1951) , (Hartmann-Wagenbach) , (Pauli-Schenk)
Schepers, Magdalena , (Heuts-Schepers)
Scherre von Waldmannshausen, Sifrid (b. UNKNOWN - d. UNKNOWN) , (Scherre von Waldmannshausen)
Scheuermann, Anna Margaretha (b. UNKNOWN - d. UNKNOWN) , (Boonen-Robrechts) , (Kampf-Nn)
Schickart, Hentze , (Helling)
Schickel, Adam (b. ABT 1615 - d. 1680) , (Nn-Schickel)
Schickel, Agnes (b. ABT 1675) , (Eisenbach) , (Nn-Schickel)
Schickel, Johann Ludwig (b. 1645 - d. ABT 1695) , (Nn-Schickel)
Schild, Anna Maria ( d. AFT 1911) , (Dahm-Schild)
Schils, Catharina , (Schuls)
Schings, Anna Maria , (Ruland-Winckens)
Schings, Catharina Josepha , (Ruland-Winckens)
Schings, Johann Laurenz , (Ruland-Winckens)
Schings, Johann Peter , (Ruland-Winckens)
Schings, Maria Anna , (Ruland-Winckens)
Schings, Maria Elisabeth , (Ruland-Winckens)
Schings, Maria Eva , (Ruland-Winckens)
Schings, Maria Josepha , (Ruland-Winckens)
Schings, Peter , (Ruland-Winckens)
Schings, Peter Joseph , (Ruland-Winckens)
Schlag, Gertrud , (Menges-Schlag)
Schlechtriem, Gerard (b. 05 JAN 1867) , (Goervers-Vanderheyden) , (Schlechtriem-Schmitz)
Schlechtriem, Hendrik Joseph (b. 26 AUG 1860 - d. 10 SEP 1860) , (Goervers-Vanderheyden) , (Schlechtriem-Schmitz)
Schlechtriem, Herman Joseph (b. 28 FEB 1862 - d. 03 JUL 1865) , (Goervers-Vanderheyden) , (Schlechtriem-Schmitz)
Schlechtriem, Jan Pieter , (Schlechtriem-Schmitz)
Schlechtriem, Johan Joseph , (Goervers-Vanderheyden) , (Schlechtriem-Schmitz)
Schlechtriem, Pieter Joseph (b. 26 AUG 1860) , (Goervers-Vanderheyden) , (Schlechtriem-Schmitz)
Schlechtriem, Willem (b. 05 DEC 1864) , (Goervers-Vanderheyden) , (Schlechtriem-Schmitz)
Schleiffer, Christgen , (Eppelmann-Nn) , (Helling)
Schlier, Adam , (Flügen-Schlier)
Schlier, Anna Lioba (b. 10 NOV 1818) , (Alban-Hartmann) , (Bermbach-Nn) , (Colass-Grutsch) , (Flügen-Schlier) , (Fuchs-Nn) , (Meuth-Ullrich) , (Niemes gen. Clasen-Nn)
Schlier, Edmund (b. UNKNOWN - d. 07 AUG 1819) , (Alban-Hartmann) , (Bermbach-Nn) , (Colass-Grutsch) , (Flügen-Schlier) , (Fuchs-Nn) , (Meuth-Ullrich) , (Niemes gen. Clasen-Nn)
Schlimmers, Maria Josepha ( d. BEF 05 FEB 1845) , (Bertolfi) , (Colyn de Herle-Wimmer) , (Corvers-Pricken) , (Cuper-Pyschers) , (Feinarts-Nn) , (Havermanns-Nn) , (Leijen-Vaerjans alias Doelen) , (Leufkens-Moers) , (von Hoynkirchen) , (Vorne)
Schmid, Mathias (b. UNKNOWN - d. UNKNOWN) , (Schmid-Wirsdorfer)
Schmid, Veronica (b. UNKNOWN - d. UNKNOWN) , (Schmid-Wirsdorfer)
Schmid, Wilhelm (b. 06 MAY 1735) , (Nn-Pfeiffer)
Schmidt gen. Lindenschmidt, Johann (b. ABT 1520 - d. AFT 1586) , (Nn-Wenz)
Schmidt, Agathe (b. UNKNOWN) , (Balthes-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Meurer-Trautmann) , (Nn-Wenz)
Schmidt, Andreas (b. ABT 1600 - d. BEF 1665) , (Eysenbach-Nn)
Schmidt, Anna , (Glaesser-Schmidt)
Schmidt, Anna (b. 31 OCT 1839 - d. 11 JUL 1895) , (Beck-Eberts) , (Dikkopp-Schmidt) , (Glaesser-Schmidt) , (Kirn) , (Neu-Schmidt)
Schmidt, Anna (b. ABT 1654) , (Balthes-Nn) , (Bauer-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Kreppel-Schmidt) , (Nn-Wenz)
Schmidt, Anna Margarethe (b. ABT 1645 - d. AFT 1686) , (Balthes-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Meurer-Trautmann) , (Nn-Wenz)
Schmidt, Anna Maria (b. 06 JUL 1779 - d. 27 FEB 1829) , (Brötz-Schmidt) , (Fritz-Nn) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Senft-Wolf)
Schmidt, Catharina (b. ABT 1600) , (Kreppel-Schmidt)
Schmidt, Hans Heinrich , (Balthes-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Nn-Wenz)
Schmidt, Heinrich Ernst , (Dikkopp-Schmidt) , (Glaesser-Schmidt)
Schmidt, Jakob (b. UNKNOWN - d. UNKNOWN) , (Lauf-Schmidt)
Schmidt, Johann (b. ABT 1643 - d. 1749) , (Balthes-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Nn-Wenz)
Schmidt, Johann (b. ABT 1717 - d. 16 MAR 1787) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft)
Schmidt, Johann Adam , (Dikkopp-Schmidt)
Schmidt, Johann (b. UNKNOWN - d. UNKNOWN) , (Klepper-Schmidt)
Schmidt, Magdalena (b. 07 DEC 1745 - d. UNKNOWN) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft)
Schmidt, Margaretha (b. 05 APR 1783 - d. 09 JUN 1842) , (Fein-Nn) , (Lauf-Schmidt)
Schmidt, Margarethe (b. ABT 1640) , (Eysenbach-Nn)
Schmidt, Maria (b. ABT 1636 - d. 28 DEC 1732) , (Brötz-Schmidt)
Schmidt, Maria (b. UNKNOWN - d. UNKNOWN) , (Neu-Schmidt)
Schmidt, Maria (b. UNKNOWN - d. UNKNOWN) , (Bauch-Nn) , (Feygen-Nn) , (Goebel-Jung) , (Göbel-Nn) , (Heinz-Witteier) , (Hoffmann-Nn) , (Jung-Wirstorffer) , (Kegeler-Nn) , (Meudt-Nn) , (Neu-Wittheyer) , (Nn-Schneider) , (Nn-Türck) , (Nn-Weller) , (Steinebach) , (Wirsdorffer) , (Zeiß)
Schmidt, Matthias , (Eberz-Heinz) , (Eulberg-Hoffmann)
Schmidt, Thomas (b. ABT 1570 - d. 1642) , (Eysenbach-Nn)
Schmidt, Thomas (b. UNKNOWN - d. UNKNOWN) , (Klepper-Schmidt)
Schmidt, Wilhelm (b. 1600 - d. ABT 1688) , (Balthes-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Nn-Wenz)
Schmierer, Adam , (Nink-Nn)
Schmitt, Anna Dorothea (b. ABT 1658 - d. AFT 17 MAR 1701) , (Eisenbach) , (Schmitt)
Schmitt, Anna Margarete (b. 10 MAR 1777) , (Nn-Pfeiffer)
Schmitt, Anna Margaretha (b. UNKNOWN - d. BEF 10 MAR 1794) , (Boonen-Robrechts) , (Kampf-Nn) , (Schmitt)
Schmitt, Catharina , (Bermbach-Nn) , (Franck-Hartmann) , (Fuchs-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Kreppel-Nn) , (Langenbach-Nn) , (May-Pfeiffer) , (Meuth-Ullrich) , (Niemes gen. Clasen-Nn) , (Nink-Nn) , (Nn-Rauch) , (Nn-Wenz)
Schmitt, Johann ( d. 03 AUG 1686) , (Schmitt)
Schmitt, Johann (b. ABT 1643 - d. 1749) , (Nn-Pfeiffer)
Schmitt, Johann Heinrich (b. 25 MAR 1684 - d. 26 NOV 1755) , (Nn-Pfeiffer)
Schmitt, Johannes (b. 03 JUL 1777 - d. UNKNOWN) , (Alban-Hartmann) , (Bermbach-Nn) , (Colass-Grutsch) , (Fuchs-Nn) , (Meuth-Ullrich) , (Niemes gen. Clasen-Nn)
Schmitt, Maria Anna (b. 17 OCT 1810 - d. 05 FEB 1871) , (Alban-Hartmann) , (Bermbach-Nn) , (Burreth-Nn) , (Colass-Grutsch) , (Colass-Grutsch) , (Fuchs-Nn) , (Hornung-Wörlein) , (Meuth-Ullrich) , (Niemes gen. Clasen-Nn) , (Ohlbach-Wünschmann)
Schmitt, Peter , (Schmitt)
Schmitt, Peter , (Schmitt)
Schmitz, Andreas , (Schmitz)
Schmitz, Anna Barbara , (Dautzenberg-Pelsers) , (Dautzenberg-Francken) , (Henskens-Tribels) , (Jansen-Mennes) , (Leufkens-Moers) , (Römkens-Römkens)
Schmitz, Anna Margaretha (b. ABT 11 FEB 1717) , (Schmitz-Barth)
Schmitz, Gerardus , (Schmitz-Barth)
Schmitz, Joannes Josephus Woltherus , (Dautzenberg-Pelsers) , (Dautzenberg-Francken) , (Henskens-Tribels) , (Jansen-Mennes) , (Leufkens-Moers) , (Römkens-Römkens)
Schmitz, Margaretha (b. ABT 17 DEC 1718 - d. 05 MAR 1720) , (Schmitz-Barth)
Schmitz, Maria Hubertina , (Bertolfi) , (Bertolfi) , (Brandts-Spiertz) , (Busschops-Hoevels) , (Colyn de Herle-Wimmer) , (Colyn de Herle-Wimmer) , (Corvers-Pricken) , (Cuper-Pyschers) , (Dautzenberg-Pelsers) , (Feinarts-Nn) , (Feinarts-Nn) , (H.F.M.Joncker) , (Haagmans-Peters) , (Hansen-Pelsers) , (Hansen-Pelsers) , (Hansen-Pelsers) , (Havermanns-Nn) , (Havermanns-Nn) , (Henskens-Tribels) , (Janssen-Roelings) , (Jennekens-Tribels) , (Leijen-Vaerjans alias Doelen) , (Leufkens-Moers) , (Leufkens-Moers) , (Leufkens-Moers) , (Melcops-Zillings) , (Melcops-Zillings) , (Nn-Thijssen) , (Nn-Schull) , (Nn-Smets) , (Roemkens-Wevers) , (Roemkens-Wevers) , (Römkens-Römkens) , (Römkens-Römkens) , (Römkens-Römkens) , (Schuls-Wetzeler) , (von Hoynkirchen) , (von Hoynkirchen) , (Vorne) , (Vorne)
Schmitz, Maria Sibilla , (Schlechtriem-Schmitz)
Schmitz, Petrus (b. ABT 11 FEB 1717) , (Schmitz-Barth)
Schmitz, Tringen , (Schmitz-Jaspers)
Schnackers, Joannes Wilhelm (b. 09 DEC 1789) , (Hupperts-Peukens)
Schneider, Andreas (b. 18 SEP 1701 - d. 02 MAY 1775) , (Brötz-Schmidt) , (Fritz-Nn) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Senft-Wolf)
Schneider, Anna (b. 04 MAR 1848 - d. 18 JUN 1922) , (Arnold-Brötz) , (Bach) , (Balthes-Nn) , (Bauer-Nn) , (Bermbach-Nn) , (Bone-Staud) , (Bouvier-Rompel) , (Brötz-Schmidt) , (Dernbach-Nn) , (Eisenbach) , (Eisenbach) , (Emmel-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Franck-Hartmann) , (Fritz-Nn) , (Fuchs-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Hartmann-Nn) , (Heth-Weimer) , (Heuser) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft) , (Kreppel-Nn) , (Kreppel-Schmidt) , (Langenbach-Nn) , (Langenbach-Nn) , (Ludwig) , (May) , (May-Pfeiffer) , (Meuth-Ullrich) , (Müller-Schäfer) , (Niemes gen. Clasen-Nn) , (Nink-Nn) , (Nn-Rauch) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Nn-Wenz) , (Nn-Pfeiffer) , (Nn-Wenz) , (Nn-Wenz) , (Nn-Staudt) , (Pauli) , (Pfeiffer) , (Rodeln-Roßbecher) , (Schmitt) , (Senft-Wolf)
Schneider, Anna (b. 1722 - d. 31 OCT 1776) , (Göbel)
Schneider, Anna Catharina (b. 24 MAY 1721 - d. BEF 07 OCT 1777) , (Bach) , (Balthes-Nn) , (Bauer-Nn) , (Bone-Staud) , (Bouvier-Rompel) , (Eisenbach) , (Emmel-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Hartmann-Nn) , (Heuser) , (Kreppel-Schmidt) , (Ludwig) , (Nn-Wenz) , (Nn-Staudt) , (Pauli) , (Pfeiffer) , (Rodeln-Roßbecher)
Schneider, Anna Maria (b. 10 SEP 1847 - d. UNKNOWN) , (Brötz-Schmidt) , (Fritz-Nn) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Senft-Wolf)
Schneider, Barbara (b. ABT 1741 - d. 23 APR 1786) , (Brötz-Schmidt) , (Fritz-Nn) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Senft-Wolf)
Schneider, Carl (b. 31 OCT 1804 - d. 26 NOV 1888) , (Arnold-Brötz) , (Brötz-Schmidt) , (Fritz-Nn) , (Heth-Weimer) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft) , (May) , (Müller-Schäfer) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Senft-Wolf)
Schneider, Christoph , (Nn-Schneider)
Schneider, Friedrich , (Nn-Schneider)
Schneider, Heinrich (b. 15 APR 1688 - d. 31 AUG 1734) , (Arthen-Nn) , (Bone-Nn) , (Eckert-Wilhelm) , (Eppelmann-Nn) , (Grebe-Nn) , (Helling) , (Hölger-Nn) , (Keuler-Nn) , (Nessbach-Nn) , (Nn-von Lorich) , (Nn-Seher) , (Nn-Trost) , (Nn-von Steinbach zu Ellar) , (Nn-Sprikast) , (Nn-Staudt) , (Rodeln-Roßbecher) , (Scherre von Waldmannshausen)
Schneider, Henriette Josefine (b. 01 OCT 1879 - d. 1955) , (Grosch-Wolff) , (Nn-Schneider)
Schneider, Jacob (b. ABT 1685 - d. AFT 1740) , (Bach) , (Bone-Staud) , (Emmel-Nn) , (Heuser) , (Nn-Staudt) , (Pfeiffer-Zeipel) , (Pfeiffer) , (Rodeln-Roßbecher)
Schneider, Joann , (Nn-Schneider)
Schneider, Joannes Jacob (b. 13 NOV 1740) , (Brötz-Schmidt) , (Fritz-Nn) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Senft-Wolf)
Schneider, Johann (b. 07 APR 1647) , (Fritz-Nn) , (Nn-Schneider)
Schneider, Johann (b. ABT 1680) , (Eckert-Wilhelm) , (Hölger-Nn) , (Nessbach-Nn) , (Nn-Seher)
Schneider, Johann Adam (b. 24 APR 1678) , (Bach) , (Bone-Staud) , (Bouvier-Rompel) , (Emmel-Nn) , (Hartmann-Nn) , (Heuser) , (Nn-Staudt) , (Pfeiffer) , (Rodeln-Roßbecher)
Schneider, Johann Adam (b. ABT 1648 - d. ABT 1728) , (Bach) , (Bone-Staud) , (Emmel-Nn) , (Heuser) , (Nn-Staudt) , (Pfeiffer) , (Rodeln-Roßbecher)
Schneider, Johann (b. BET 1620 AND 1625 - d. ABT 1700) , (Bach) , (Bone-Staud) , (Emmel-Nn) , (Heuser) , (Nn-Staudt) , (Rodeln-Roßbecher)
Schneider, Johann Georg (b. 10 FEB 1732 - d. 22 NOV 1800) , (Brötz-Schmidt) , (Fritz-Nn) , (Nn-Schneider)
Schneider, Johannes (b. 09 SEP 1802 - d. 21 FEB 1863) , (Brötz-Schmidt) , (Fritz-Nn) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Senft-Wolf)
Schneider, Johannes (b. 16 AUG 1772 - d. 29 NOV 1840) , (Brötz-Schmidt) , (Fritz-Nn) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Senft-Wolf)
Schneider, Katharina (b. 10 SEP 1847) , (Brötz-Schmidt) , (Fritz-Nn) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Senft-Wolf)
Schneider, Living , (Beck-Eberts) , (Dikkopp-Schmidt) , (Glaesser-Schmidt) , (Junk-Woersdorfer) , (Kirn) , (Menges-Schlag) , (Menges-Nilges) , (Neu-Schmidt) , (Pleutgen-Woersdorfer)
Schneider, Margarethae , (Biehn-Schneider)
Schneider, Maria Catharina , (Nn-Schneider) , (Nn-Weller)
Schneider, Maria (b. UNKNOWN - d. UNKNOWN) , (Bauch) , (Beck-Eberts) , (Bendel-Schuth) , (Born) , (Fasel-Sturm) , (Feygen-Nn) , (Goebel-Jung) , (Holtzbach-Ludwig) , (Kirn) , (Neu-Schmidt) , (New-Nn) , (Schwarz-Wirsdorfer) , (Weber)
Schneider, Peter (b. 12 JAN 1744) , (Brötz-Schmidt) , (Fritz-Nn) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Senft-Wolf)
Schneider, Peter (b. ABT 1675 - d. 01 MAR 1746) , (Brötz-Schmidt) , (Fritz-Nn) , (Nn-Schneider)
Schnellenberger, Anna Margarethe (b. 08 SEP 1713 - d. 15 JAN 1786) , (Gleichenstein-Nn) , (Langenbach-Nn) , (Nn-Wenz)
Schnook, Maria Gertrud , (der Gripen-Rolland) , (Deutzmann-Wirtz) , (Deutzmann-Wirtz) , (Fuydener-Krebs) , (Fuydener-Krebs) , (Fuydener-Krebs) , (Fuydener-Krebs) , (Fuydener-Krebs) , (Jordans) , (Meisen) , (Meyers) , (Mohr) , (Nn-von Sinsteden) , (Nn-von Sinsteden) , (Pfeiffer-Wulters) , (Schauff) , (Schauff) , (Schauff) , (Straten) , (von Hambruck) , (von Hambruck) , (von Hambruck) , (von Rath) , (von Rath) , (von Rath) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (von Weidenfeld-von Wissel) , (Zeller gen. van Meer) , (Zeller gen. van Meer) , (Zeller gen. van Meer)
Schopen, Anna Elisabeth (b. 05 OCT 1873 - d. 07 MAR 1944) , (Adalhelm) , (Arnulf) , (Bava-von Tours) , (Bertrada-von Laon) , (Bisschops-Knops) , (Brewers-Olmans) , (Brons-Cornips) , (Cardinaels-Noex) , (Charibert) , (de Bouxhmont-de Hoffroimont) , (de Cerfont-Nn) , (de grosoneux-Maroye) , (de Lohirville-Lambert) , (de Monty-Nn) , (de Poitou) , (de Sironval-de Sironval) , (Englebert-Fraikin) , (Fraikin dit Fluchar-Nn) , (Hannot-Nn) , (Heruers-Keysseler) , (Heruers-Keysseler) , (Heuts-Ubachs) , (Hupperts-Peukens) , (Kleuters-Soeren) , (Kockarts-Paulissen) , (le Faurea) , (le Mangon) , (Lemmens-Leunis) , (Liutwin) , (Meessen-van Wersch) , (Offermans-Straelen) , (Ploumen-Tossing) , (Schuls) , (von Hennegau-von Roucy) , (von Ivrea-von Macon) , (von Landen) , (von Orléans-Waldrat)
Schott, Maria Veronica (b. 14 APR 1749 - d. 29 SEP 1827) , (Bauch-Nn) , (Göbel-Nn) , (Hoffmann-Nn) , (Kegeler-Nn) , (Meudt-Nn) , (Nn-Türck) , (Zeiß)
Schramm, Agnetis , (Roesch-Schramm)
Schrammen, Maria Catharina (b. ABT 1723 - d. 13 JAN 1789) , (Beyertz-Timmermanß)
Schröders, Joannes , (Kockarts-Paulissen)
Schul, Catharina (b. 25 OCT 1693 - d. 28 JAN 1779) , (Melcops-Zillings) , (Nn-Schull) , (Roemkens-Wevers)
Schul, Joannes (b. 29 JUL 1696 - d. 19 JUL 1768) , (Brandts-Spiertz) , (Melcops-Zillings) , (Nn-Schull) , (Roemkens-Wevers)
Schul, Margaretha , (Schul-Spork)
Schul, Maria (b. 30 NOV 1702) , (Melcops-Zillings) , (Nn-Schull) , (Roemkens-Wevers)
Schull, Angela (b. 09 MAR 1730) , (Brandts-Spiertz) , (Melcops-Zillings) , (Nn-Schull) , (Roemkens-Wevers)
Schull, Anna , (Nn-Schull) , (Reumkens-Wevers)
Schull, Anna Catharina , (Nn-Schull) , (Reumkens-Wevers)
Schull, Anna Gertrude (b. 17 SEP 1737 - d. 27 DEC 1777) , (Brandts-Spiertz) , (Busschops-Hoevels) , (Melcops-Zillings) , (Melcops-Zillings) , (Nn-Schull) , (Nn-Römkens) , (Roemkens-Wevers) , (Roemkens-Wevers) , (Schuls-Wetzeler)
Schull, Anna Margarita (b. 08 AUG 1747) , (Brandts-Spiertz) , (Melcops-Zillings) , (Nn-Schull) , (Roemkens-Wevers)
Schull, Anna Mechtildis (b. 20 JAN 1728 - d. 23 MAY 1804) , (Bertolfi) , (Brandts-Spiertz) , (Colyn de Herle-Wimmer) , (Feinarts-Nn) , (Hansen-Pelsers) , (Havermanns-Nn) , (Jennekens-Tribels) , (Leufkens-Moers) , (Melcops-Zillings) , (Nn-Thijssen) , (Nn-Schull) , (Nn-Smets) , (Roemkens-Wevers) , (von Hoynkirchen) , (Vorne)
Schull, Antonius (b. 08 SEP 1731) , (Brandts-Spiertz) , (Melcops-Zillings) , (Nn-Schull) , (Roemkens-Wevers)
Schull, Antonius (b. 09 OCT 1721) , (Brandts-Spiertz) , (Melcops-Zillings) , (Nn-Schull) , (Roemkens-Wevers)
Schull, Antonius (b. ABT 1670 - d. 18 DEC 1710) , (Melcops-Zillings) , (Nn-Schull) , (Roemkens-Wevers)
Schull, Arnold (b. 05 JAN 1735) , (Brandts-Spiertz) , (Melcops-Zillings) , (Nn-Schull) , (Roemkens-Wevers)
Schull, Guillielmus ( d. 20 JAN 1746) , (Nn-Schull) , (Reumkens-Wevers)
Schull, Henricus (b. 11 MAR 1700 - d. 14 JUN 1777) , (Melcops-Zillings) , (Nn-Schull) , (Roemkens-Wevers)
Schull, Henricus (b. 30 JUN 1725) , (Brandts-Spiertz) , (Melcops-Zillings) , (Nn-Schull) , (Roemkens-Wevers)
Schull, Joannes , (Nn-Schull) , (Reumkens-Wevers)
Schull, Joannes (b. 11 MAR 1663) , (Nn-Schull)
Schull, Joannes (b. 1740) , (Brandts-Spiertz) , (Melcops-Zillings) , (Nn-Schull) , (Roemkens-Wevers)
Schull, Maria , (Nn-Schull) , (Reumkens-Wevers)
Schull, Maria Catharina (b. 10 MAR 1723) , (Brandts-Spiertz) , (Melcops-Zillings) , (Nn-Schull) , (Roemkens-Wevers)
Schull, Petrus , (Nn-Schull) , (Reumkens-Wevers)
Schull, Severinus , (Nn-Schull) , (Reumkens-Wevers)
Schull, Theodorus , (Nn-Schull)
Schuls, Anna , (Schuls-Wetzeler)
Schuls, Paula , (Schuls)
Schulte, Josefine (b. 22 MAY 1891 - d. 12 SEP 1971) , (Bauch) , (Beck-Eberts) , (Bendel-Schuth) , (Born) , (Fasel-Sturm) , (Feygen-Nn) , (Goebel-Jung) , (Holtzbach-Ludwig) , (Kirn) , (Neu-Schmidt) , (New-Nn) , (Schwarz-Wirsdorfer) , (Weber)
Schuth, Anna Katharina (b. 13 SEP 1772 - d. 19 NOV 1836) , (Bendel-Schuth)
Schuth, Anna-Maria (b. ABT 1729) , (Gläser-Schuth)
Schuth, Gottfried (b. UNKNOWN - d. UNKNOWN) , (Bendel-Schuth)
Schuth, Maria Margaretha (b. 1722 - d. 09 JAN 1764) , (Jung-Nn)
Schutt, Joannes Petrus , (Bestgen-Schutt)
Schutt, Margaretha (b. UNKNOWN - d. 31 DEC 1817) , (Bestgen-Schutt) , (Neu-Wittheyer)
Schuy, Johann , (Nn-Pful)
Schwarz, Berthold , (Arnold-Brötz) , (Bach) , (Balthes-Nn) , (Bauer-Nn) , (Bermbach-Nn) , (Bone-Staud) , (Bouvier-Rompel) , (Brötz-Schmidt) , (Dernbach-Nn) , (Eisenbach) , (Eisenbach) , (Emmel-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Franck-Hartmann) , (Fritz-Nn) , (Fuchs-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Hartmann-Nn) , (Heth-Weimer) , (Heuser) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft) , (Kreppel-Nn) , (Kreppel-Schmidt) , (Langenbach-Nn) , (Langenbach-Nn) , (Ludwig) , (May) , (May-Pfeiffer) , (Merz-Wallenstein) , (Meuth-Ullrich) , (Müller-Schäfer) , (Niemes gen. Clasen-Nn) , (Nink-Nn) , (Nn-Rauch) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Nn-Wenz) , (Nn-Pfeiffer) , (Nn-Wenz) , (Nn-Wenz) , (Nn-Staudt) , (Pauli) , (Pfeiffer) , (Rodeln-Roßbecher) , (Schmitt) , (Senft-Wolf)
Schwarz, Inge , (Arnold-Brötz) , (Bach) , (Balthes-Nn) , (Bauer-Nn) , (Bermbach-Nn) , (Bone-Staud) , (Bouvier-Rompel) , (Brötz-Schmidt) , (Dernbach-Nn) , (Eisenbach) , (Eisenbach) , (Emmel-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Franck-Hartmann) , (Fritz-Nn) , (Fuchs-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Hartmann-Nn) , (Heth-Weimer) , (Heuser) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft) , (Kreppel-Nn) , (Kreppel-Schmidt) , (Langenbach-Nn) , (Langenbach-Nn) , (Ludwig) , (May) , (May-Pfeiffer) , (Merz-Wallenstein) , (Meuth-Ullrich) , (Müller-Schäfer) , (Niemes gen. Clasen-Nn) , (Nink-Nn) , (Nn-Rauch) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Nn-Wenz) , (Nn-Pfeiffer) , (Nn-Wenz) , (Nn-Wenz) , (Nn-Staudt) , (Pauli) , (Pfeiffer) , (Rodeln-Roßbecher) , (Schmitt) , (Senft-Wolf)
Schwarz, Ludwig , (Arnold-Brötz) , (Bach) , (Balthes-Nn) , (Bauer-Nn) , (Bermbach-Nn) , (Bone-Staud) , (Bouvier-Rompel) , (Brötz-Schmidt) , (Dernbach-Nn) , (Eisenbach) , (Eisenbach) , (Emmel-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Eysenbach-Nn) , (Franck-Hartmann) , (Fritz-Nn) , (Fuchs-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Gleichenstein-Nn) , (Hartmann-Nn) , (Heth-Weimer) , (Heuser) , (Klepper-Schmidt) , (Koch-Senft) , (Kreppel-Nn) , (Kreppel-Schmidt) , (Langenbach-Nn) , (Langenbach-Nn) , (Ludwig) , (May) , (May-Pfeiffer) , (Merz-Wallenstein) , (Meuth-Ullrich) , (Müller-Schäfer) , (Niemes gen. Clasen-Nn) , (Nink-Nn) , (Nn-Rauch) , (Nn-Schneider) , (Nn-Pful) , (Nn-Wenz) , (Nn-Pfeiffer) , (Nn-Wenz) , (Nn-Wenz) , (Nn-Staudt) , (Pauli) , (Pfeiffer) , (Rodeln-Roßbecher) , (Schmitt) , (Senft-Wolf)

This HTML database was produced by a registered copy of GED4WEB icon (web page link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Back to Main Page

Copyright 2017 Thomas Horsmann